กาญจนบุรี

 กรุงเทพ - ไทรโยคน้อย 

เลื่อนลง

วันเดียว ก็เที่ยวได้! นั่งรถไฟเที่ยวกาญจนบุรี

บรรยาย:

ภาษาไทย, อังกฤษ (English)

ระยะเวลา:

1 วัน

เดินทางโดย:

รถไฟชั้น 2 ที่นั่งปรับอากาศ + รถตู้ปรับอากาศ

1,390

ราคา:

วันที่เดินทาง:

ทุกวันอาทิตย์

บาท/ท่าน

Highlight

 • นมัสการองค์ พระปฐมเจดีย์ ที่จังหวัดนครปฐม

 • เที่ยวชมและถ่ายภาพ สะพานข้ามแม่น้ำแคว

 • ชม น้ำตกไทรโยคน้อย ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่เขียวขจี

 • ชมเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ไทย-พม่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ วัดพุตะเคียน

 • แวะเช็คอินและถ่ายรูปชิคๆ ที่ The Village Farm To Café

รายละเอียดการเดินทาง

06.30 น. เดินทางจาก สถานีกรุงเทพฯ
 

07.40 น. ถึงนครปฐม นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ / เดินเลือกซื้อของได้ 40 นาที
08.20 น. รถไฟออกจากสถานีนครปฐม
09.35 น. ถึง สะพานข้ามแม่น้ำแคว ให้นักท่องเที่ยวชมและถ่ายภาพ สะพานข้ามแม่น้ำแควตามอัธยาศัย (ใช้เวลาอยู่ที่นี่ 25 นาที)
10.00 น. รถไฟออกจากสะพานข้ามแม่น้ำแคว
11.00 น. เดินทางถึง ถ้ำกระแซ ชมเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สำคัญ ที่ยังเปิดใช้งานจนถึงทุกวันนี้ ถูกสร้างโดยเชลยศึกพันธมิตร เป็นเส้นทางที่สวยที่สุดเส้นหนึ่ง ลัดเลาะไปตามหน้าผาและป่าโปร่ง ย้อนมิติกลับสู่อดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างไม่รู้ตัว
11.30 น. รถไฟถึงสถานีรถไฟน้ำตก และออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ ไปที่ น้ำตกไทรโยคน้อย แวะพักผ่อน เล่นน้ำตกตามอัธยาศัย

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่นชื่อดัง
 

13.00 น. รถตู้ออกเดินทางจาก น้ำตกไทรโยคน้อย
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดพุตะเคียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ "เจดีย์อธิษฐานสำเร็จ"ที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ได้เมตตาประทานพระบรมสารีริกธาตุแก่วัดนี้ พระครูสุทธิสารโสภิต เจ้าอาวาสวัดพุตะเคียน จึงได้หาที่จะประดิษฐานในที่ๆ เหมาะสม  และได้หารือพร้อมเชิญชวนชาวบ้านร่วมกันสร้างเจดีย์ขึ้นบนหินลอยก้อนใหญ่ จำลองพระธาตุอินทร์แขวนพระเจดีย์องค์สำคัญในรัฐมอญ เป็นศิลปะแบบมอญพม่า ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งศาสนสถานสำคัญคู่วัดพุตะเคียนแห่งนี้ และที่พลาดไม่ได้ คือ บริเวณหลังวัดที่ยังคงมีร่องรอยทาง รถไฟสายมรณะที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด มีระยะทางประมาณ 100 เมตร ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแห่งหนึ่งในกาญจนบุรี
14.30 น. รถตู้เดินทางออกจากวัดพุตะเคียน กลับเข้าสู่ตัวเมืองกาญจน์

 

15.30 น. แวะเช็คอิน และถ่ายรูปชิคๆ ที่ The Village Farm To Café คาเฟ่สุดโมเดิร์นแห่งกาญจนบุรี ที่ตกแต่งบรรยากาศในสไตล์ฟาร์ม (พร้อมบริการเครื่องดื่มเมนูซิกเนเจอร์จากทางร้าน 1 แก้ว)
16.30 น. รถตู้ส่งท่านที่สถานีกาญจนบุรี เพื่อขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพฯ
16.53 น. รถไฟออกเดินทางจาก สถานีกาญจนบุรี

 

19.25 น. ถึงสถานีกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถไฟ แบบที่นั่งปรับอากาศ ชั้น 2 ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - น้ำตก (จ.กาญจนบุรี)

 • รถตู้ ปรับอากาศ ท่องเที่ยวใน จังหวัดกาญจนบุรี ตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดี

 • อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ตามรายการ 1 มื้อ

 • พิเศษ! เมนูเครื่องดื่มที่ร้านคาเฟ่ ท่านละ 1 แก้ว ตามรายการ

 • บริการน้ำดื่มท่านละ 2 ขวด

 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ

 • มัคคุเทศก์ คนขับรถ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน

กรุณาชำระค่าเดินทางเต็มจำนวน ภายใน 48 ชั่วโมงหลังทำการจอง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน

 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 4. คณะที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

 5. ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง

 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 18 ท่านขึ้นไปถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด