ปักหมุดแล้วออกไปเที่ยว "จันทบุรี" 2 วัน 1 คืน

น้ำตกลือเลื่อง  เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้ำตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี

ราคาเริ่มต้น

3,900

บาท/ท่าน

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
2 วัน 1 คืน

เดินทางโดย:
รถตู้ปรับอากาศ

วันที่เดินทาง:
ธันวาคม 2564 - เมษายน 2565

ทริปไฮไลท์
 • นมัสการ  “วัดปากน้ำแขมหนู” โดดเด่นด้วยโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน พื้นสีขาว ลวดลายสีน้ำเงิน ตั้งตระหง่าน สูงเด่น สวยงาม ตราตรึง

 • มหัศจรรย์กับความงดงามวิวเบื้องหน้าของ “จุดชมวิวเนินนางพญา” ถนนเลียบชายทะเลและภูเขา ทอดยาวไปยังหาดคุ้งวิมาน

 • ศึกษาวิธีธรรมชาติ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน” เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 9

 • นมัสการ ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองชาวจันทบุรี “ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

 • แวะชมความงดงาม “อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล” เป็นโบสถ์คริสต์คาทอลิกเก่าแก่ Unseen แห่งหนึ่งของเมืองจันทบุรี

 • ปักหมุดเช็คอิน “ชุมชนริมน้ำจันทบูร” ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรี

 • เยี่ยมชมความงาม “อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว”  เป็นจุดที่จารึกประวัติศาสตร์สำคัญของไทย น้ำตกที่รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสถึง 12 ครั้ง

รายการการเดินทาง

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – จันทบุรี – วัดปากน้ำแขมหนู – จุดชมวิวเนินนางพญา – เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม – ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน – The Motifs Eco Hotel
 • คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ 06.30 น. และเดินทางออกจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9  ที่นั่ง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 • นมัสการวัดคู่บ้านคู่เมืองชาวจันทบุรีที่ “วัดปากน้ำแขมหนู” โดดเด่นไปด้วยโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน พื้นสีขาว ลวดลายสีน้ำเงิน ตั้งตระหง่าน สูงเด่น สวยงาม ลวดลายคล้ายกับภาชนะลายครามที่ทำจากเซรามิกในสมัยโบราณ

 • รับประทานอาหารกลางวัน 🍽️ ณ ”เรือนริมน้ำซีฟู๊ด”  ร้านอาหารทะเลชื่อดัง การันตีด้วยรางวัล Users’ choice Wongnai 6 ปีล่าสุด

 • ชมวิวที่สวยงามที่สุดของประเทศไทย “จุดชมวิวเนินนางพญา” ถนนเลียบชายทะเลและภูเขา ทอดยาวไปยังหาดคุ้งวิมาน ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต เป็นถนนในฝัน ที่ใครๆ อยากขับรถผ่าน เพื่อดื่มด่ำไปกับธรรมชาติ ทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา

 • เยี่ยมชม “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน” เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 มีเนื้อที่รอบชายฝั่งประมาณ 2,000 ไร่ ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้สัมผัสธรรมชาติ เข้าใจระบบนิเวศและป่าชายเลน มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นสะพานไม้ทอดยาว

 • เช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก  “The Motifs Eco Hotel” ถ่ายทอดเสน่ห์และอัตลักษณ์ของเมืองจันท์ และยังส่งเสริมวิถีการใช้ชีวิตแบบ Eco

 • รับประทานอาหารเย็น 🍽️ ณ ร้านอาหาร “ครัวอลิสา”

วันที่ 2 : จันทบุรี – ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – อาสนวิหารพระนางมารีอา – ชุมชนริมน้ำจันทบูร – น้ำตกพลิ้ว – กรุงเทพฯ
 • รับประทานอาหารเช้า 🍽️ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • สักการะสิ่งสักสิทธิ์ ณ ”ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”  เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองจันท์ เป็นอาคารรูปทรงเก้าเหลี่ยม หลังคาเป็นรูปพระมาลาหรือหมวกยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 • เยี่ยมชม  “อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล”  เป็นโบสถ์คริสต์คาทอลิกเก่าแก่ที่มีความสวยงามมาก ถือว่าเป็น Unseen แห่งหนึ่งของเมืองจันทบุรีเลย

 • เที่ยวชม “ชุมชนริมน้ำจันทบูร” ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน 🍽️ ณ ชุมชมริมน้ำจันทบูร

 • เที่ยวชม “อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว” เป็นน้ำตกชื่อดัง เป็นน้ำตกที่รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสถึง 12 ครั้ง ภายในบริเวณน้ำตก ก็ยังเต็มไปด้วยปลามากมายหลายชนิด บอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจสุดๆโดยเฉพาะ ปลาพลวงหิน ที่มีเยอะมากและตัวใหญ่มาก

 • เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อัตราค่าเดินทางนี้รวม
 • ค่ารถตู้ส่วนตัวปรับอากาศ VIP พร้อมคนขับชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดีตลอดรายการเดินทางข้างต้น

 • เดินทาง  8 ท่าน ใช้รถตู้ 1 คัน พร้อม มัคคุเทศก์ และคนขับรถ

 • โรงแรมที่พัก The Motifs Eco Hotel  จำนวน 1 คืน พักห้องคู่ ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามรายการ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ 4 มื้อ ตามรายการข้างต้น

 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าเข้าอุทยานตามที่ระบุไว้ในรายการ  

 • มัคคุเทศก์ อำนวยความสะดวกดูแลท่านตลอดรายการ

 • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว  

 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ซึ่งถือเป็นน้ำใจที่ท่านมีต่อเขาเหล่านั้นที่บริการท่านตลอดการเดินทาง

 1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท หลังทำการจองภายใน 48 ชม จึงจะถือว่าเป็นการจองที่สมบูรณ์

 2. ชำระส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนวันเดินทาง

 3. กรณีวันเดินทางเหลือน้อยกว่า 20 วัน กรุณาชำระส่วนที่เหลือ ภายใน 5 วัน หลังทำการจอง เพื่อบริษัทฯ จักได้นำชำระต่อการบริการที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามเงื่อนไขการบริการของโรงแรม รถเช่า และการบริการอื่นๆ 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการ บริษัทฯคืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 • กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

 • ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

 • ราคาที่แจ้ง สำหรับการเดินทางพร้อมกันอย่างน้อย ผู้ใหญ่ 6 ท่าน และไม่เกิน 8 ท่าน ต่อ รถตู้ 1 คัน

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 • การเดินทางในแต่ละครั้ง