พิษณุโลก สุโขทัย นอนบ้านนาต้นจั่น 3 วัน 2 คืน

เยือนถิ่นเมืองสองแคว ตามรอยอดีตราชธานีไทย เรียนรู้วิถีชุมชน ณ “บ้านนาต้นจั่น”

ราคาเริ่มต้น

xxxxx

บาท/ท่าน

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
3 วัน 2 วัน

เดินทางโดย:
เครื่องบิน + รถตู้ปรับอากาศ

วันที่เดินทาง:
ธันวาคม

ทริปไฮไลท์

 • สัมผัสวิถีชุมชนที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น

 • ชมอุทยานประวัติศาสตร์อดีตราชธานีของไทย

 • ลงมือทำพระพิมพ์แบบโบราณ

 • ชมการทำทองสุโขทัยโบราณที่บ้านทองสมสมัยแห่งเดียวในโลก

 • ไหว้พระพุทธชินราชขอพรวัดใหญ่เมืองสองแคว

รายการการเดินทาง

วันที่ 1: กรุงเทพฯ - พิษณุโลก – นมัสการพระพุทธชินราช - วัดนางพญา – พระราชวังจันทร์ - สุโขทัย
 • เดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ ปรับอากาศ เดินทางสู่ จังหวัดพิษณุโลก

 • สักการะขอพร “พระพุทธชินราช” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย หรืออาจเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร” ยังมีพระพุทธรูปอีกปางหนึ่งที่น่าสนใจ คือ "พระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน"

 • ชม "วัดนางพญา" เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสำคัญในเมืองพิษณุโลกสองแคว ภายในอุโบสถของวัดยังมีพระประธาน "สมเด็จนางพญาเรือนแก้ว" อีกสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งตั้งในบริเวณวัดนางพญา คือ "รูปหล่อครอบครัวของสมเด็จพระนเรศวร"

 • "พระราชวังจันทน์" หรือ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เป็นพระราชวังโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน ภายในเป็นอาคารจัดแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระราชวังจันทน์ และพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 2: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย– บ้านพระพิมพ์ - บ้านทองสมสมัย – วัดช้างล้อม อ.ศรีสัชนาลัย - บ้านนาต้นจั่น
 • วัดตระพังทอง เพื่อ ตักบาตรสะพานบุญ รับรุ่งอรุณสุโขทัย

 • นั่งรถรางชม "อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย" ในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง

 • ชม ศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์ หรือ "บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์" เป็นศูนย์เรียนรู้รวบรวมพิมพ์พระเมืองสุโขทัยที่ค้นพบ ซึ่งด้านในหอศิลปะพระพิมพ์ มีพิมพ์พระมากถึง 850 แบบ

 • “บ้านทองสมสมัย” นำท่านชมเครื่องทองศรีสัชนาลัย อัตตลักษณ์ทองโบราณ หนึ่งเดียวในโลก ทองสุโขทัยนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทองสุโขทัยหรือที่ผู้คนทั่วไปนิยมเรียกกันจนติดปากว่า “ทองโบราณ”

 • แวะชม วัดช้างล้อม ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเป็นวัดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในบรรดาวัดนอกกำแพงเมือง

 • โฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น บ้านนาต้นจั่นหมู่บ้านที่ ได้รับรางวัล PATA GOLD AWARDS 2012ประเภท Heritage and culture จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

วันที่ 3: บ้านนาต้นจั่น- กรุงเทพฯ
 • ร่วมทำกิจกรรมท้องถิ่น สัมผัสภูมิปัญญาชาวบ้านแบบบ้านนาต้นจั่น เช่น ชมวิธีการทอผ้าใต้ถุนบ้านชมวิธีการทำตุ๊กตาบาร์โหน (บ้านตาวงศ์)ชมและชิมผลไม้ตามฤดูกาล ชมวิธีการทำผ้าหมักโคลน และผลิตภัณฑ์จากผ้าหมักโคลน

 • ทดลองการทำข้าวเปิ๊ปอาหารถิ่นบ้านนาต้นจั่น

 • เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ

อัตราค่าเดินทางนี้รวม
 • รถตู้ปรับอากาศ เดินทางไป-กลับ จากกรุงเทพฯ ตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดี

 • ที่พัก Le Charm Sukhothai Resort ในเมืองสุโขทัย 1 คืน ห้อง Deluxe พักห้องละ 2-3 ท่าน หรือเทียบเท่า

 • ที่พักในโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ

 • อาหารตามรายการจำนวน 7 มื้อ

 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าเข้าอุทยานตามที่ระบุไว้ในรายการ

 • มัคคุเทศก์ คนขับรถ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

 • อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว, ยาสระผม, สบู่อาบน้ำ, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, ไดร์เป่าผม เป็นต้น สำหรับวันที่พักที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก  การเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 50% หลังทำการจองภายใน 48 ชม . จึงจะถือว่าเป็นการจองที่สมบูรณ์

 2. ชำระส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนวันเดินทาง

 3. กรณีวันเดินทางเหลือน้อยกว่า 20 วัน กรุณาชำระส่วนที่เหลือ ภายใน 5 วัน หลังทำการจอง เพื่อบริษัทฯ จักได้นำชำระต่อการบริการที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามเงื่อนไขการบริการของโรงแรม รถเช่า และการบริการอื่นๆ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทคืนเงินค่ามัดจำเต็มจำนวน

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 • กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

 • ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 • การเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด