วันเดียว ก็เที่ยวได้! นั่งรถไฟเที่ยวชาย ทะเลหัวหิน แวะขอโชคลาภจาก "ตาไข่"

ราคาเริ่มต้น

1,690

บาท/ท่าน

นั่งรถไฟ (มีแอร์) ไปเช้า-เย็นกลับ ชมทะเลสวยๆ ได้ภายในวันเดียว แวะนมัสการหลวงพ่อทวดและขอโชคลาภจากตาไข่ แวะจิบกาแฟ ณ คาเฟ่ชื่อดัง

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
1 วัน

เดินทางโดย:
รถไฟ และรถตู้ปรับอากาศ

วันที่เดินทาง:
มกราคม 2565

ทริปไฮไลท์
 • นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ที่จังหวัดนครปฐม

 • นั่งรถไฟชมทะเลสวยๆ ได้ภายในวันเดียว

 • ไหว้สักการะหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดห้วยมงคล

 • ขอโชคลาภจาก “ตาไข่” แกะสลักจากไม้ตะเคียนยักษ์อายุมากกว่า 1,000 ปี

 • แวะเช็คอินและถ่ายรูปชิคๆ ที่ Top Seacret Beach Café คาเฟ่เปิดใหม่สไตล์บาหลีริมทะเล

รายการการเดินทาง

06.30 น. รถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลําโพง)
07.40 น. ถึงนครปฐม นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์
10.30 น. เดินทางถึง สถานีหัวหิน
11.00 น. กราบสักการะขอพร “หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่” ณ วัดห้วยมงคล

และ ขอโชคลาภจาก “ไอ้ไข่” หรือ “ตาไข่” ซึ่งแกะสลักจากไม้ตะเคียนยักษ์อายุมากกว่า 1,000 ปี ใหญ่สุดในโลก

เที่ยง รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง
14.00 น. Top Seacret Beach Café คาเฟ่สุดชิค

สไตล์บาหลีริมทะเลหัวหินบรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูปเพียบ นั่งรับลม ชมวิว ดื่มด่ำบรรยากาศท้องทะเล

15.15 น. รถตู้ส่งท่านที่สถานี สวนสนประดิพัทธ์ เพื่อขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพฯ
15.30 - 19.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยรถไฟขบวนพิเศษนำเที่ยว 912
อัตราค่าเดินทางนี้รวม
 • รถไฟ แบบที่นั่งปรับอากาศ ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - สถานีหัวหิน (จ.ประจวบคีรีขันธ์)

 • รถตู้ ปรับอากาศ ท่องเที่ยวใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดี

 • อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ตามรายการ 1 มื้อ

 • บริการน้ำดื่มท่านละ 2 ขวด

 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ

 • มัคคุเทศก์ คนขับรถ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

กรุณา ชำระค่าเดินทางเต็มจำนวน ภายใน 48 ชั่วโมง หลังทำการจอง จึงจะถือว่าทำการจองเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการ บริษัทฯคืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 • กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

 • ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากมีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่าที่บริษัทกำหนด

 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด