หัวหิน

 กรุงเทพ - หัวหิน 

เลื่อนลง

วันเดียว ก็เที่ยวได้! นั่งรถไฟเที่ยวชายทะเลหัวหิน

บรรยาย:

1 วัน

เดินทางโดย:

รถไฟชั้น 2 ที่นั่งปรับอากาศ + รถตู้ปรับอากาศ

1,290

ราคา:

วันที่เดินทาง:

ทุกวันอาทิตย์

บาท/ท่าน

Highlight

 • นมัสการ องค์พระปฐมเจดีย์ ที่จังหวัดนครปฐม

 • นั่งรถไฟชมทะเลสวยๆ ได้ภายในวันเดียว

 • ไหว้สักการะหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่ วัดห้วยมงคล

 • ขอโชคลาภจาก “ตาไข่” แกะสลักจากไม้ตะเคียนยักษ์อายุมากกว่า 1,000 ปี

 • แวะเช็คอินและถ่ายรูปชิคๆ ที่ Top Seacret Beach Café
  คาเฟ่เปิดใหม่สไตล์บาหลีริมทะเล

ภาษาไทย, อังกฤษ (English)

ระยะเวลา:

รายละเอียดการเดินทาง

06.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบสถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลำโพง) เจ้าหน้าที่คอยให้บริการต้อนรับท่าน
06.30 น. รถไฟออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลำโพง)


07.40 น. ถึงนครปฐม นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ (ให้ท่านได้เดินเลือกซื้อของได้ 40 นาที)
08.20 น. รถไฟออกเดินทางจาก สถานีนครปฐม
10.30 น. ถึง สถานีหัวหิน และออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ ไปที่วัดห้วยมงคล

 

11.00 น. เดินทางถึง วัดห้วยมงคล กราบสักการะขอพร “หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่” เพื่อความเป็นสิริมงคล และ ขอโชคลาภจาก “ไอ้ไข่” หรือ “ตาไข่” ซึ่งแกะสลักจากไม้ตะเคียนยักษ์อายุมากกว่า 1,000 ปี ใหญ่สุดในโลก สูงขนาด 3 เมตร และขนาด 2 เมตร อีก 2 รูป จากจังหวัดแพร่ ท่านใดที่เป็นสายมูต่างต้องรู้จักถึงความศักดิ์สิทธิ์มากมายของไอ้ไข่ "ขอ ได้ ไหว้รับ" โดยเฉพาะเรื่องโชคลาภ และค้าขาย ยิ่งผู้ที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชค จะนิยมมาบนเพื่อขอเลขเด็ด
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง
13.30 น. ออกเดินทาง โดยรถตู้ปรับอากาศ ไปที่ Top Seacret Beach Café

 

14.00 น. ถึง Top Seacret Beach Café คาเฟ่สุดชิค สไตล์บาหลีริมทะเลหัวหินบรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูปเพียบ นั่งรับลม ชมวิว ดื่มด่ำบรรยากาศท้องทะเล
15.00 น. ออกเดินทางไปสวนสนประดิพัทธ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ (หากมีเวลาแวะชมอุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ 7 พระองค์)

 

15.15 น. รถตู้ส่งท่านที่สถานี สวนสนประดิพัทธ์ เพื่อขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพฯ
15.30 น. รถไฟออกเดินทางจากสถานีสวนสนประดิพัทธ์
15.39 น. ถึงสถานีหัวหิน

 

19.25 น. ถึงสถานีกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถไฟ แบบที่นั่งปรับอากาศ ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - สถานีหัวหิน (จ.ประจวบคีรีขันธ์)

 • รถตู้ ปรับอากาศ ท่องเที่ยวใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดี

 • อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ตามรายการ 1 มื้อ

 • บริการน้ำดื่มท่านละ 2 ขวด

 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ

 • มัคคุเทศก์ คนขับรถ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน

กรุณาชำระค่าเดินทางเต็มจำนวน ภายใน 48 ชั่วโมงหลังทำการจอง

การยกเลิกและคืนเงิน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน

 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 4. คณะที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

 5. ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง

 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 18 ท่านขึ้นไปถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด