One Day Trip นั่งรถไฟเที่ยวเพชรบุรี

นั่งรถไฟปรับอากาศชั้น 2 เที่ยวเพชรบุรี เยือนเขาถ้ำหลวง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เขาวัง ชมศิลปะหาดูยากที่วัดใหญ่สุวรรณาราม อิ่มอร่อย ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เช็คอินที่คาเฟ่ใหม่บรรยากาศดี เที่ยวสบายไปเช้าเย็นกลับ

ราคาเริ่มต้น

1,690

บาท/ท่าน

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
1 วัน

เดินทางโดย:
รถไฟ และรถตู้ปรับอากาศ

วันที่เดินทาง:
 

ทริปไฮไลท์
 • นมัสการองค์ พระปฐมเจดีย์ ที่จังหวัดนครปฐม

 • ชมธรรมชาติที่สวยงามใน ถ้ำเขาหลวง

 • เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี ผ่านอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี โบราณสถานประจำเมืองเพชร

 • เยี่ยมชมวัดใหญ่สุวรรณาราม วัดเก่าแก่ดั้งเดิม ที่มีศิลปะหาดูยากในยุค อยุธยา

 • แวะเช็คอินและถ่ายรูปชิคๆ ที่ Mercy Papa Cafe & Hostel

รายการการเดินทาง

ดูโปรแกรมแบบละเอียด

06.30 น. รถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลําโพง)

โดยขบวนรถพิเศษนำเที่ยว ขบวนที่ 911

10.25 น. ขบวนรถไฟหยุด ณ จุดชมวิวบน เส้นทางลอยน้ำ

นี่คือรางรถไฟเส้นใหม่ที่ถูกสร้างทดแทนรางเดิมที่จมน้ำ หลังมีการปล่อยน้ำเข้ามาเต็มพื้นที่เขื่อน เมื่อปี 2542  โดยรางถูกยกตัวให้สูงขึ้นเหนือระดับน้ำในเขื่อน ช่วงเวลาแล่นผ่านเหมือนว่า รถไฟลอยน้ำได้อย่างไงอย่างงั้น

11.00 น. ขบวนรถไฟแล่นต่อไปตามรางจนไปถึง สถานีโคกสลุง

ที่สถานีนี้จะมีตลาดนัด ที่จำหน่ายอาหาร จากกลุ่มชุมชนท้องถิ่น 

11.30 น. ชม ทุ่งทานตะวัน ไฮไลท์ของลพบุรี

พบกับความงดงามของดอกทานตะวันสีเหลืองบานเต็มทุ่งกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ให้ทุกท่านดื่มด่ำความสดใส พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ และวิวสวยๆรอบๆตัวที่ยากจะหาได้

เที่ยง รับประทานอาหารมื้อกลางวันที่ ร้านอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง
13.45 น. เยี่ยมชม “ไร่ทรัพย์ประยูร”

ไม่เพียงแค่ทุ่งทานตะวันที่เป็นไฮไลท์ของลพบุรี คณะพาทุกท่านไปเยี่ยมชม “ไร่ทรัพย์ประยูร”  ที่ภายในมีสวนเฟิร์น สีเขียวขจี ให้ความเป็นธรรมชาติ ทั้งจัดแสดงโชว์ และมีจำหน่ายสำหรับผู้สนใจกลับไปปลูกที่บ้านอีกด้วย นอกจากนี้ทางไร่เองมีทั้งโซนสัตว์เลี้ยงน่ารักๆ เช่น แมว สุนัข กระต่ายและโซนคาเฟ่ที่มีเครื่องดื่มเย็นไว้บริการกับอากาศร้อนๆในยามบ่ายได้เป็นอย่างดี เหมาะกับทุกวัยในครอบครัว (พร้อมรับเครื่องดื่มเมนูซิกเนเจอร์ จากทางร้านท่านละ 1 แก้ว)

14.45 น. รถตู้ส่งท่านที่สถานี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพฯ
15.30 - 18.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยรถไฟขบวนพิเศษ 926
อัตราค่าเดินทางนี้รวม
 • รถไฟ แบบที่นั่งปรับอากาศ ชั้น 2 ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (จ.ลพบุรี)

 • รถตู้ ปรับอากาศ ท่องเที่ยวใน จังหวัดลพบุรี ตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดี

 • อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ตามรายการ 1 มื้อ

 • พิเศษ! เมนูเครื่องดื่มที่ร้านคาเฟ่ ท่านละ 1 แก้ว ตามรายการ

 • บริการน้ำดื่มท่านละ 2 ขวด

 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ

 • มัคคุเทศก์ คนขับรถ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)(กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่ค่อยให้บริการท่านตลอดการเดินทาง

กรุณา ชำระค่าเดินทางเต็มจำนวน ภายใน 48 ชั่วโมง หลังทำการจอง จึงจะถือว่าทำการจองเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการ บริษัทฯคืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 • กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

 • ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากมีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่าที่บริษัทกำหนด

 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด