3 วัน 2 คืน

พิษณุโลก - สุโขทัย

นอนบ้านนาต้นจั่น

ราคาเริ่มต้น (บาท/ท่าน)

10,890

บรรยาย:

ภาษาไทย, อังกฤษ (English)

ระยะเวลา:

3 วัน 2 คืน

เดินทางโดย:

รถตู้ปรับอากาศ

วันที่เดินทาง:

ตุลาคม - ธันวาคม 2564

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1: กรุงเทพฯ - พิษณุโลก – นมัสการพระพุทธชินราช - วัดนางพญา – พระราชวังจันทร์ - สุโขทัย

06.00 น. คณะพบกันที่จุดนัดหมาย (เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งก่อนเดินทาง) โดยเจ้าหน้าที่นำเที่ยวของบริษัทคอยให้การต้อนรับท่าน และ เพื่อความปลอดภัย ความสะอาด ถูกสุขอนามัยในการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าทุกท่านก่อนขึ้นรถ เจ้าหน้าที่จะทำการแจกอุปกรณ์ Safety Hygiene Travel Kit ให้กับทุกท่าน ท่านละ 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับการเดินทาง

 

06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ ปรับอากาศ เดินทางสู่ จังหวัดพิษณุโลก มีแวะร้านอาหารในระหว่างทาง อิสระให้ท่านเลือกซื้อทานอาหารเช้า

11.30 น. เดินทางถึงจังหวัดพิษณุโลก                                                         

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ร้านแพภูฟ้าไทย ร้านอาหารบนแพไม้สักทรงไทยริมแม่น้ำน่าน กับบรรยากาศสบายๆ พร้อมเสิร์ฟเมนูเด็ด “ปลาม้าทอดน้ำปลา” และเมนูอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย

 

บ่าย นำท่านสักการะขอพร “พระพุทธชินราช” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย หรืออาจเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร” พระอารามหลวงชั้นเอกที่มีประวัติอันยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเรียกกันติดปากว่า “วัดใหญ่” วัดงามริมฝั่งแม่น้ำน่านแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่ากลางเมืองพิษณุโลก พร้อมชื่นชมของดีมากมายที่หลายคนไม่ค่อยรู้ในวัดแห่งนี้ 

 

นอกเหนือจากพระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ จ.พิษณุโลกแล้ว ยังมีพระพุทธรูปอีกปางหนึ่งที่น่าสนใจ คือ "พระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน" ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถพระเจ้าเข้านิพพาน หรือ วิหารแกลบในบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธุาตวรวิหาร มีลักษณะเป็นหีบบรรจุพระบรมศพ ทำด้วยศิลาตั้งอยู่บนแท่นจิตราการ ประดับลวดลายลงรัก ปิดทับด้วยกระจกงดงาม ที่ปลายหีบพระบรมศพมีพระบาททั้งสองยื่นออกมาและบริเวณด้านหน้าและท้ายหีบพระบรมศพมีพระมหากัสสปะเถระ นั่งยองนมัสการพระบรมศพโดยมีพระสาวกรูปอื่นๆ นั่งรายล้อมรอบพระบรมศพ นับเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ของเราทุกคน ที่จะได้มีโอกาสนมัสการโลงบรรจุพระบรมศพที่มีพระบาทของพระพุทธองค์ยื่นออกมารับการนมัสการนอกโลงพระบรมศพ

 

จากนั้นนำท่านชม "วัดนางพญา" เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสำคัญในเมืองพิษณุโลกสองแคว สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ทรงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางวิสุทธิกษัตริย์ (พระวิสุทธิกษัตรีย์พระราชมารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) วัดนางพญานั้นมีพระพิมพ์ “พระนางพญา”ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว ซึ่งเล่าลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ พระนางพญาเป็นสุดยอดพระหนึ่งในชุดเบญจภาคีที่ปัจจุบันนั้นหาได้ยากมากๆ มีก็แต่ที่ได้สร้างจำลองขึ้นภายหลัง มีการพบกรุพระเครื่องครั้งแรกใน พ.ศ. 2444 และครั้งหลังเมื่อ พ.ศ. 2497 พระเครื่องนางพญา มีชื่อเสียงทางด้านเมตตามหานิยม โดยเฉพาะสุภาพสตรีที่เป็นนักปกครองและหัวหน้างาน ต้องดูแลลูกน้องจำนวนมาก โดยจะมีความเชื่อว่าจะทำให้ผู้ใต้ปกครองยำเกรงประดุจนางพญา ซึ่งนอกจากพระนางพญาที่เป็นพระเครื่องแล้ว ภายในอุโบสถของวัดยังมีพระประธาน "สมเด็จนางพญาเรือนแก้ว" เป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยปางมารวิชัยลงรักปิดทองทั้งองค์ มีซุ้มเรือนแก้วประดับอย่างงดงาม วัดนางพญาไม่มีพระอุโบสถมีแต่วิหาร นอกจากนี้ยังอีกสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งตั้งในบริเวณวัดนางพญา คือ "รูปหล่อครอบครัวของสมเด็จพระนเรศวร" ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ พลับพลาหทัยนเรศวร์ หากท่านได้มีโอกาสมาเที่ยวเมืองพิษณุโลกแล้ว ขออย่าได้พลาดไปกราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัว

 

จากนั้นนำท่านสู่ "พระราชวังจันทน์" หรือ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เป็นพระราชวังโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ทางด้านทิศเหนือของเมืองพิษณุโลก เป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราช โดยในขณะนั้นเมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของกรุงศรีอยุธยา กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานพร้อมทั้งประกาศขอบเขตที่ดินโบราณสถาน เมื่อ พ.ศ.2537 ภายในเป็นอาคารจัดแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระราชวังจันทน์ และพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

15.00 น. สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่ อำเภอเมือง จ.สุโขทัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

 

16.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก Le Charme Sukhothai Resort ระดับ 4 ดาว หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารโรงแรม กับเมนูอาหารไทยประจำสุโขทัย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจในวันถัดไป

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/2

วันที่ 2: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย– บ้านพระพิมพ์ - บ้านทองสมสมัย – วัดช้างล้อม อ.ศรีสัชนาลัย - บ้านนาต้นจั่น 

05.30 น. นำท่านสู่ วัดตระพังทอง เพื่อ ตักบาตรสะพานบุญ รับรุ่งอรุณสุโขทัย อิสระหาซื้อของใส่บาตร (พระเริ่มบิณฑบาตเวลาประมาณ 06.20 น.) จากนั้นอิสระเดินชมตลาดเช้าตามอัยาศัย สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านกลับที่พัก

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. เช็คเอาท์จากที่พัก นำท่านออกเดินทางสู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

08.20 น. นำท่านนั่งรถรางชม "อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย" ในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส บริเวณพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครอบคลุมพื้นที่กว่า 70 ตารางกิโลเมตร และมีโบราณสถานสำคัญที่น่าชมอีกมากมาย เช่น วัดศรีชุม วัดตระพังเงิน วัดสระศรี วัดศรีสวาย และวัดมหาธาตุ ซึ่งเป็นวัดใหญ่กลางเมืองสุโขทัย มีพระเจดีย์มหาธาตุเป็นองค์ประธาน ล้อมรอบด้วยเจดีย์ต่างๆ มากถึง 200 องค์

10.00 น.  จากนั้นนำท่านชม ศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์ หรือ "บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์" เป็นศูนย์เรียนรู้รวบรวมพิมพ์พระเมืองสุโขทัยที่ค้นพบ ซึ่งด้านในหอศิลปะพระพิมพ์ มีพิมพ์พระมากถึง 850 แบบ ทั้งที่ขุดพบจากเมืองเก่าสุโขทัยและศรีสัชนาลัย ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองสุโขทัย นอกจากจะเป็นแหล่งสำหรับเรียนรู้รูปแบบและลักษณะทางศิลปะของพระพิมพ์แบบต่างๆ แล้ว พระพิมพ์จำนวนมากเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงศรัทธาและความเชื่อในทางพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าของผู้คนในอาณาจักรสุโขทัยเมื่อครั้งอดีต นอกจากนี้ท่านยังจะได้เรียนรู้การเตรียมดิน การ “พิมพ์พระ”และการเผาเพื่อให้ได้พระพิมพ์ดินเผาเนื้อแกร่ง เรียนรู้ด้านประวัติของพระพิมพ์เมืองสุโขทัยและในด้านเทคนิคของการพิมพ์พระ การร่วมทำกิจกรรม “พิมพ์พระ” ไม่ใช่เป็นเพียงแต่การเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ได้ท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ท่านจะได้มีส่วนร่วมในการ “สืบต่อพระพุทธศาสนา” ตามคติโบราณของไทยที่นิยมทำพระพิมพ์ดินเผา และยังสามารถนำพระพิมพ์ของท่านกลับบ้านได้อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ร้าน ณ โขทัย ร้านอาหารไทยรสดั้งเดิม มีห้องแอร์นั่งสบายๆ มีเมนูเด็ดประจำร้านอย่าง “ลาบสุโขทัย” เสิร์ฟพร้อมเมนูอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมา

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ อำเภอศรีสัชนาลัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที

14.00 น. เดินทางถึง “บ้านทองสมสมัย” นำท่านชมเครื่องทองศรีสัชนาลัย อัตตลักษณ์ทองโบราณ หนึ่งเดียวในโลก ทองสุโขทัยนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทองสุโขทัยหรือที่ผู้คนทั่วไปนิยมเรียกกันจนติดปากว่า “ทองโบราณ” ก็คือทองสุโขทัยที่ทำลวดลายเลียนแบบทองโบราณ  โดยใช้ทองเปอร์เซ็นต์สูงถึง 99.99 %  ในการผลิต เป็นงานหัตถศิลป์ที่มีความประณีตงดงาม ได้รับคัดเลือกเป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว

15.00 น.  นำท่านแวะชม วัดช้างล้อม ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเป็นวัดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในบรรดาวัดนอกกำแพงเมือง ท่านจะได้พบกับความงามของเจดีย์ประธานทรงลังกาขนาดใหญ่ ที่ฐานเจดีย์ประดับด้วยปูนปั้นรูปช้างครึ่งตัว ยืนหนุนฐานเจดีย์โดยรอบรวมจำนวน 32 รูป การที่นำช้างมาประดับเช่นนี้ อาจมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ในพุทธประวัติว่า ช้างเป็นสัตว์มงคลที่ช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนาไว้ และอาจหมายถึง ช้างที่ช่วยค้ำยันเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ จักรวาลอันเปรียบได้กับเจดีย์ประธาน

16.00 น.  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น บ้านนาต้นจั่นหมู่บ้านที่ ได้รับรางวัล PATA GOLD AWARDS 2012ประเภท Heritage and culture จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Tourism Award 2013 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย ท่านสามารถเช่ารถจักรยานปั่นชมทุ่งนาข้าวถ่ายรูปชมพระอาทิตย์ตก (ณ สะพานเชื่อมทุ่ง)หรือจะนั่งรถอีแต๊กสัมผัสการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) เมนูพิเศษเสิร์ฟแบบขันโตก ณ ที่พักโฮมสเตย์  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ดื่มด่ำกับธรรมชาติ บรรยากาศแสนบริสุทธิ์ ณ บ้านนาต้นจั่น หมายเหตุ: กรุณาเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น ผ้าเช็ดตัว, ยาสระผม, สบู่อาบน้ำ, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, ไดร์เป่าผม เป็นต้น

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/2

วันที่ 3: บ้านนาต้นจั่น - กรุงเทพฯ

06.30 น. ร่วมตักบาตรพระกับชาวบ้าน

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ที่พักโฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น

08.30 น. เชิญชวนทุกท่านร่วมทำกิจกรรมท้องถิ่น สัมผัสภูมิปัญญาชาวบ้านแบบบ้านนาต้นจั่น เช่น ชมวิธีการทอผ้าใต้ถุนบ้านชมวิธีการทำตุ๊กตาบาร์โหน (บ้านตาวงศ์) ชมและชิมผลไม้ตามฤดูกาล ชมวิธีการทำผ้าหมักโคลน และผลิตภัณฑ์จากผ้าหมักโคลน

11.30 น. ชมและทดลองการทำข้าวเปิ๊ปอาหารถิ่นบ้านนาต้นจั่น

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7)  “ข้าวเปิ๊ปล้มยักษ์” ณ บ้านนาต้นจั่น ใครไม่ได้ทานถือว่ามาไม่ถึง!

13.00 น.  เมื่อถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางออกจากบ้านนาต้ นจั่น เดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.30 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
press to zoom
press to zoom
1/5

รายละเอียดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม