top of page
Morocco.png

Morocco
โมร็อคโค

ประเทศโมร็อกโค (The Kingdom of Morocco) ทางการคือราชอาณาจักรโมร็อกโค เป็นรัฐเอกราชที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาเหนือ ในทางภูมิศาสตรมีเทือกเขาหินตรงกลาง มีทะเลทรายขนาดใหญ่ และมีชายฝั่งทะเลยาวตั้งมหาสมุทรแอตเลนติคจนถึงทะเลเมดิเตอเรเนียน มีพื้นที่ 710,850 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่าประเทศไทยถึง2เท่า) มีประชากรกว่า 35.3 ล้านคน เมืองหลวงชื่อราบัต (Rabat) และมีเมืองที่ใหญ่สุดคือ เมืองคาซาบล็องก้า (Casa blanca)

โมร็อกโค ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.1332 และดินแดนบางส่วนเคยถูกโปรตุเกส และอาณาจักรอ๊อดตโตมานน์ (Ottoman Empire) เข้าครอบครองในอดีต และตั้งแต่ พ.ศ.2455 โมร็อกโคได้ถูกแบ่งในการอารักขาของฝรั่งเศสส่วนหนึ่งและในความอารักขาของสเปนในเขตแทงเจียร์ (Tangier) ก่อนที่จะกลับมาได้รับเอกราชอีกทั้งหมดในปี พ.ศ.2499

bottom of page