นั่งรถไฟเที่ยวหนองคาย - บึงกาฬ

เลาะริมโขง มาม่วนอีสาน เบิ่งตะวันขึ้นที่หินสามวาฬ

ราคาเริ่มต้น

xxxxx

บาท/ท่าน

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
4 วัน 3 วัน

เดินทางโดย:
รถไฟ และรถตู้ปรับอากาศ

วันที่เดินทาง:
ธันวาคม

ทริปไฮไลท์

 • ชมประติมากรรมของอุทยานเทวาลัยที่ซ่อนความขลัง ศาลาแก้วกู่

 • เช็คอินที่สกายวอล์ค หนองคาย ที่ วัดผาตากเสื้อ

 • ไต่บันไดไม้ริมผา วัดภูทอก ที่เที่ยวลับของบึงกาฬ

 • ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ หินสามวาฬ

 • ถ่ายรูปกับอาคารโคโลเนียลอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ พิพิธภัณฑ์อุดรธานี

รายการการเดินทาง

พร้อมกันที่ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) มุ่งหน้าสู่ จังหวัดหนองคาย โดยรถไฟขบวนด่วนพิเศษ หมายเลข 25 ตู้นอนปรับอากาศ First Class (ชั้น 1) นำท่านมาเปิดประสบการณ์และสัมผัสเสน่ห์การนั่งรถไฟไปเที่ยวภาคอีสาน

06.55 - 08.56 น. รถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลําโพง) - สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา
วันที่ 2: หนองคาย - วัดหินหมากเป้ง - วัดผาตากเสื้อ – ศาลาแก้วกู่ – ชมวิวโขงยามค่ำคืน
 • วัดหมากหินเป้ง เป็นวัดที่มีความร่มรื่น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง มีทิวทัศน์ที่สวยงาม วัดนี้เคยเป็นที่ปฏิบัติธรรมของ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสาน หลังจากท่านมรณภาพมีการก่อสร้างเจดีย์ เพื่อบรรจุอัฐของท่าน ภายในมีรูปปั้นของหลวงปู่เทสก์ พร้อมจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารและชีวประวัติของท่านอีกด้วย

 • ไหว้สักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ วัดผาตากเสื้อ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีทัศนียภาพสวยงาม อีกจุดไฮไลท์ Skywalk ที่สามารถมองเห็นแม่น้ำโขงกั้นอยู่เบื้องล่างกั้นระหว่างประเทศไทยและลาว เป็นพื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา

 • ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา นำท่านชมปะติมากรรมที่ซ่อนความขลัง ความแปลกตาแปลกใจกับรูปปั้นก่ออิฐถือปูนมากมายทรงสูงตระหง่านใหญ่โตถูกสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาและความเชื่อของ ปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ หรือ ปู่เหลือ ว่าทุกศาสนาผสมผสานกันได้ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เกิดจากแรงศรัทธา ความเชื่อในบาป บุญ คุณ โทษ จนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์งานปะติมากรรมปูนปั้นกลางแจ้งที่หาชมที่ไหนไม่ได้

 • ชมวิวแม่น้ำโขงยามค่ำคืน ที่ ลานวัฒนธรรม หน้าวัดลำดวน เชิญท่านพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมถ่ายรูปพญานาคคู่ แลนด์มาร์คของเมืองหนองคาย

 • วัดเจติยาศรีวิหาร หรือ วัดภูทอก นำท่านเที่ยวชมพุทธสถาน วัดที่มีทางเดินริมหน้าผา ซึ่งเป็น จุดเด่นของภูทอก คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบๆ ภูทอก เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 องศาซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น วัดแห่งนี้พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ซึ่งคำว่า ภูทอก ในภาษาอีสานนั้น แปลว่า ภูเขาโดดเดี่ยว

วันที่ 3: บึงกาฬ – ภูทอก
วันที่ 4: หินสามวาฬ – พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี - สนามบินอุดรฯ - กรุงเทพฯ
 • ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ มองพระอาทิตย์กำลังไต่ระดับขึ้นจากขอบฟ้า พร้อมแสงสีทองที่ค่อยๆ ไล่เฉดสี ณ หินสามวาฬ หนึ่งในสถานที่ท่องเทียวสุดอันซีนของจังหวัดบึงกาฬ หินสามวาฬ จะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง ที่แยกตัวเป็น 3 ก้อน เรียงต่อกัน คล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ มีทั้งพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ มีอายุประมาณ 75 ล้านปี

 • พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี นำท่านเยี่ยมชมตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ ด้วยอาคารโคโลเนียล 2 ชั้น ป็นแหล่งเรียนรู้ รวมไปถึงนำเทคโนยีต่างๆ เข้ามาใช้ในพิพิธภัณฑ์ ภายในจะมีห้องจัดแสดงเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรณีวิทยา ศิลปะวัฒนธรรม รวมไปถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี รวมทั้งแสดงเรื่องราววิถีชีวิตของชาวอุดรฯ ในแต่ละยุคสมัย

 • เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เอเชีย (Thai Air Asia)

อัตราค่าเดินทางนี้รวม
 • ตั๋วรถไฟขาไป รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 1 ขบวนด่วนพิเศษ หมายเลข 25 เส้นทางกรุงเทพฯ - หนองคาย

 • ตั๋วเครื่องบินขากลับ สายการบินไทย แอร์ เอเชีย (Thai Air Asia) เส้นทางอุดรธานี – ดอนเมือง ชั้นประหยัด *ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนทำการจอง

 • ค่ารถตู้ส่วนตัวปรับอากาศ ท่องเที่ยวในจังหวัดตามรายการ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี

 • กรณีเดินทาง 6 - 8 ท่าน ใช้รถตู้ 1 คัน พร้อม มัคคุเทศก์ และคนขับรถ

 • ค่ารถกระบะหรือรถสองแถวท้องถิ่นตามเส้นทางระบุ ตามข้อกำหนดการขึ้นอุทยานและสถานที่ท่องเที่ยวที่จำกัด

 • โรงแรมที่พัก 2 คืน พักห้องคู่ ห้องละ 2 ท่าน หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • อาหาร 9 มื้อ ตามรายการข้างต้น

 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าเข้าอุทยานตามที่ระบุไว้ในรายการ

 • มัคคุเทศก์ อำนวยความสะดวกดูแลท่านตลอดรายการ

 • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว 

 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ซึ่งถือเป็นน้ำใจที่ท่านมีต่อเขาเหล่านั้นที่บริการท่านตลอดการเดินทาง

 1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท หลังทำการจองภายใน 48 ชม . จึงจะถือว่า