top of page

มองบ้านปิน ถิ่นคุ้มเจ้า ชาวล้านนา เนิบช้า พาเพลิน เดินเล่นเรียนรู้ประวัติศาสตร์

 

Trip Highlight

 • ชมสถานีรถไฟบ้านปิน "บาวาเรียนสไตล์" แห่งแรกของเมืองไทย
 • นมัสการขอพรกับ พระธาตุศรีดอนคำ และ พระเจ้าพร้าโต้ พระพุทธรูปไม้ศิลปะล้านนา
 • เที่ยว "คุ้มหลวง" เมืองแพร่ ชมสถาปัตยกรรมบ้านขนมปังขิง สถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5
 • ชมศิลปะพุกาม (พม่า) อุโบสถไม้หลังเดียว ณ วัดจอมสวรรค์
 • ร่วมขบวนแห่ครัวตาน ทำบุญที่วิหารวัดมิ่งเมือง
 • ทำ Workshop “ศูนย์เรียนรู้หม้อห้อม บ้านป้าเหงี่ยม” และเรียนรู้วิธีทำหม้อห้อม
 • ชม Unseen ปรากฎการณ์ธรรมชาติ อายุล้านปี ณ วนอุทยานแพะเมืองผี

 

👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

นั่งรถไฟแอ่ว “เมืองแพร่” แล “เมืองลอง” 4 วัน 3 คืน (ไปรถไฟ - กลับเครื่องบิน)

฿0.00Price
  • ตั๋วรถไฟนอนปรับอากาศ ชั้น 2 ขบวน 51 สถานีหัวลำโพง - สถานีบ้านปิน จ.แพร่
  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน นกแอร์ (Nok Air) เส้นทางแพร่ - ดอนเมือง ชั้นประหยัดรวมน้ำหนักโหลดสัมภาระ 15 กก.
  • รถตู้ ปรับอากาศ ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดี
  • ที่พักในตัวเมืองแพร่ 2 คืน ห้อง Deluxe พักห้องละ 2 ท่าน ตามรายการ หรือเทียบเท่า
  • อาหารตามรายการจำนวน 8 มื้อ (มื้อเช้า 3 มื้อ, กลางวัน 3 มื้อ และเย็น 2 มื้อ )
  • กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำผ้าหม้อห้อม ณ ศูนย์เรียนรู้หม้อห้อม บ้านป้าเหงี่ยม  
  • เครื่องดื่ม 1 แก้ว ณ คาเฟ่จะกิ๋น ปาร์ค - Jakrin Park
  • บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวดต่อท่าน
  • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าเข้าอุทยานตามที่ระบุไว้ในรายการ
  • คนขับรถ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
bottom of page