top of page

ครั้งหนึ่งในชีวิตชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ  "พระอาทิตย์เที่ยงคืน" ที่ นอร์ทเคป ที่จะหาที่ใดเทียบได้ยาก ปรากฏการณ์สุดแปลก ที่รอให้คุณไปพิสูจน์!

 

ไฮไลท์โปรแกรม

 • เที่ยวเมืองสวย สวรรค์บนดินแห่งสแกนดิเนเวีย ในช่วงเวลาที่สวยที่สุด
 • ชมความมหัศจรรย์ของ พระอาทิตย์เที่ยงคืน ที่ นอร์ทเคป ที่จะหาที่ใดเทียบได้ยาก
 • เยือนดินแดนชาวแลปป์แถบซีกโลกเหนือ
 • ชมเมืองเบอร์เกน เมืองที่สวยที่สุดในสแกนดิเนเวีย
 • ล่องเรือชมกลาเซียร์อันอลังการ
 • สัมผัสประสบการณ์สนุกสนานกับซาฟารีจับปูยักษ์ King Crab
 • ล่องเรือสำราญ DFDS ตามรอยไวกิ้งจากออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ กรุงโคเปนเฮเกน ดินแดนเมืองแห่งเทพนิยาย
 • นั่งรถไฟสายน้ำตกที่สวยที่สุด Flamsbana ชมฟยอร์ด Sogne ที่ยาวและลึกที่สุดในโลก

 

📅 วันที่เดินทาง: 20 - 30 กรกฎาคม 2565

✈ เดินทางโดย: Thai Airways (TG)

🏷 ราคาเพียง 218,000 บาท/ท่าน*

 

ราคานี้รวม

ตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยขาไป ชั้นประหยัด: กรุงเทพฯ – สต็อคโฮม // โคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ

ตั๋วเครื่องบินภายใน สายการบิน DY/SK

✅ โรงแรมที่พัก 8 คืนพร้อมอาหารเช้า

เรือ DFDS (พักห้องคู่)

อาหารตามรายการ

มัคคุเทศก์ไทยคอยดูแลตลอดทริป

 

ดาวน์โหลดรายการทัวร์ (.pdf)

 

>> กดแอดไลน์ << สอบถามเพิ่มเติมหรือจองทริปเที่ยว Scandinavian & Midnight Sun 😉

11 วัน 9 คืน Scandinavian & Midnight Sun 20 - 30 กรกฎาคม 2565

฿218,000.00Price
 • 📅 วันอังคาร ที่ 19 กรกฏาคม 2565: กรุงเทพฯ

  20.00 น. ท่านสมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ H - J สายการบินไทย

  📅 วันพุธ ที่ 20 กรกฏาคม 2565: อิสตันบูล – สต็อกโฮล์ม

  01.10 .         นำท่านบินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960

  07.00 .         เดินทางถึง สนามบินอาลันดา กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ตามเวลาท้องถิ่น - รถโค้ชปรับอากาศรอรับคณะ และนำท่านชมเมืองสต็อกโฮล์ม ของประเทศสวีเดน

  •  นำท่านผ่านชม โรงละครแห่งชาติ  ทำเนียบรัฐบาล  ชมทัศนียภาพแสนสวยบนเนินเขา Fiallagatan 

  กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

  • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์วาซา Vasa Museum เรือรบโบราณที่จมระหว่างการออกทะเลเมื่อปี .. 1628 และจมอยู่ใต้ทะเลนาน 333 ปี
  • ชม City Hall หรือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งออกแบบการก่อสร้างโดย รังนาร์ ออสเบิร์ก Ragnar Ostberg ตัวตึกก่อด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน
  • ชมย่านเมืองเก่าที่อยู่ในเขตทัศนียภาพที่สวยที่สุดของกรุงสตอกโฮล์ม “Gamla Stan” บ้านเรือนสมัยโบราณราวคริสต์ศตวรรษที่ 13

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  เพื่อเช็คอิน เปลี่ยนอริยาบถ – สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารอาหารค่ำ

  ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารท้องถิ่น

  หลังอาหาร รถบัสนำท่านกลับเข้าโรงแรมที่พัก Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm  หรือที่พักระดับเทียบเท่า – เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย – ราตรีสวัสดิ์   

   

  📅 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565: สต็อกโฮล์ม – สแกนเซน - สต็อกโฮล์ม

  07.30 .         รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวีย ห้องอาหารของโรงแรม 

  09.00-11.00 . นำท่านชม Skansen ซึ่งเป็น Open Museum หรือ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง มีอาคารจำลองของฟาร์ม หมู่บ้านเล็กๆ ในสวีเดนมาปลูกสร้างไว้ เหมือนเป็นเมืองจำลอง มีสวนสัตว์ มี Aquarium ด้วย  

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้ากรุงสต็อกโฮล์ม  นครหลวงของประเทศสวีเดน

  กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารท้องถิ่น

  บ่าย                 หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัย นำท่านสู่ถนนช้อปปิ้งเลืองชื่อของสต็อกโฮล์ม ย่านเซอเกิลส์ Sergels Torg เป็นย่านศูนย์กลางการค้าของเมืองหลวงสต็อกโฮล์ม

  ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

  หลังอาหาร รถบัสนำท่านกลับเข้าโรงแรมที่พัก Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm   เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย – ราตรีสวัสดิ์

  📅 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565: สต็อกโฮล์ม (สวีเดน) – เบอร์เกน (นอร์เวย์) – วอสส์ (นอร์เวย์)

  07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร เช็คเอ้าท์ – นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ เดินทางสู่ สนามบินอาลันดา เพื่อเดินทางสู่เมืองเบอร์เกน ประเทศนอร์เวย์

  10.25 น. นำท่านบินลัดฟ้าสู่เมืองเบอร์เกน ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบิน AY (Finn air)

  11.45 น. เดินทางถึงเมืองเบอร์เกน ประเทศนอร์เวย์

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (Dickens / Wesselstuen)

  บ่าย นำท่านชมกรุงเบอร์เกน เมืองแห่งวัฒนธรรมยุโรป มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตกาล เป็นเมืองหลวงแห่งศิลปะ - วัฒนธรรม เป็นเมืองท่าสำคัญและเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าขายของยุโรปเหนือ

  • นำท่านชมอาคารไม้หน้าอ่าว Bryggen ท่าเทียบเรือเก่า และศูนย์กลางการซื้อขายแห่งอาณาจักรฮันเซียติก มีอาคารเรือนแถวไม้ที่เก่าแก่และงดงามที่สุดในโลก นำท่านขึ้นรถรางขึ้นเขาไปชมวิวจากความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลชมเมืองเบอร์เกนได้โดยรอบจากมุมสูง

  เย็น นำท่านเดินทางผ่านทัศนียภาพอันงดงามจากเมืองเบอร์เกน สู่ เมืองวอสส์ เมืองสกีรีสอร์ทอันแสนสวยของนอร์เวย์ ที่เคยให้การต้อนรับคณะของรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเส็ดจประพาสและประทับ ณ โรงแรม Fleischer’s

  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เพื่อเปลี่ยนอริยาบถ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Fleischer’s หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

  📅 วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565: วอสส์ – ฟลอม – กุ๊ดวานเก้น – รถไฟสายน้ำตก – ไมร์ดาล – ลอฟท์ฮุส

  07.00 .         รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวีย ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านนั่งรถไฟสายพิเศษ ฟลอม The Flam Railway ผ่านกลาเซียร์ และฟยอร์ดอันงดงามสู่สถานีเมียร์ดาล และต่อด้วยรถไฟสายน้ำตกขบวนพิเศษ สู่ เมืองฟลอม Flam  ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอย่างใกล้ชิดของ  ฟยอร์ด Sognefjord ที้มีความยาวและลึกที่สุดในโลก อันเป็นมหัศจรรย์ธรรมชาติที่งดงามสุดบรรยาย
  • ตื่นตาตื่นใจกับเส้นทางรถไฟสายพิเศษ Flambana ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดวิศวกรรมของนอร์เวย์ เพราะต้องวางรางรถไฟลดเลี้ยวไปตามไหล่เขา และบางช่วงต้องขุดอุโมงค์เพื่อให้รถไฟลอดถึง 20 แห่ง ใช้เวลาสร้างนานถึง 20 ปี

  บ่าย         นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศล่องเรือจาก Flam ไปยัง กุ๊ดวาเก้น (Gudvangen) พร้อมชมหุบเขาแห่งกลาเซียร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศนอร์เวย์ตอนใต้ Norwegian Glacier พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์

  • นำท่านขึ้นรถบัส เดินทางต่อไปยัง ลอฟท์ฮุส (Lofthus) ระหว่างทางผ่านชมสะพานสะพาน Hardanger เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในนอร์เวย์

  ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารของโรงแรม

  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม Ullensvang โรงแรมสไตล์รีสอร์ทริมฟยอร์ด Hardangerfjord อันงดงามราวภาพวาด

  📅 วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565: ลอฟท์ฮุส - เกียร์โล่ – ออสโล

  07.00 .         รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวีย ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียร์โล่ เมืองแห่งสกีรีสอร์ทแสนสวยกลางหุบเขาและดินแดนแห่งกลาเซียร์ที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์

  กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารพื้นเมืองระหว่างทาง

  บ่าย                นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดสองข้างทาง

  ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารท้องถิ่น 

  นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม GRAND HOTEL OSLO BY SCANDIC หรือเทียบเท่า

  📅 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565: ออสโล - อัลต้า – นอร์ทเคป

  07.00 .         รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวีย ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นเดินทางสู่สนามบินออสโล  

  10.40 .         ออกเดินทางจากออสโล โดยเที่ยวบิน  DY320 บินผ่านเส้นอาร์ติค ARCTIC CIRCLE สู่ เมืองอัลต้า ระหว่างการเดินทางบนเครื่องบินท่านจะสามารถแลเห็นความงามของฟยอร์ดและทะเลสาบนับพันแห่ง ของนอร์เวย์ ซึ่งเป็นที่มาของขื่อ THE THOUSAND FJORDS นั่นเอง

  12.40 .         เดินทางถึง เมืองอัลต้า Alta ดินแดนแห่งชาวแลปป์ Lappland ผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบนี้มักเป็นชาวแลปป์ หรือ ชาวซามิ ดินแดนแถบนี้มักมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี แต่ในช่วงฤดูร้อนบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความเขียวขจีสดชื่นคลาสสิคของต้นสน และป่าเบิร์ช

  กลางวัน          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

  หลังอาหาร     นำท่านเยี่ยมชมศูนย์ศิลปะหินมรดกโลก พิพิธภัณฑ์ Alta ชมแหล่งแกะสลักหินโบราณขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป

  จากนั้นเราจะเดินทางผ่านป่าสนและภูเขาอันงดงามของนอร์เวย์สู่ เมืองคาฟยอร์ด Kafjord ระหว่างทางท่านจะพบกับชาวแลปป์ ต้อนฝูงกลางเรนเดียร์เป็นกลุ่มๆ อยู่ริมทาง รถพาเราลอดอุโมงค์ใต้ทะเลที่อยู่เหนือสุดของโลกไปยัง ฮอนนิ่งสวัก Honningsvag ชุมชนที่ตั้งอยู่ปลายสุดแห่งหนึ่งของโลก

  นำท่านเข้าทีพัก โรงแรม Scandic Bryggen หรือเทียบเท่า  

  ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ภัตตาคารของโรงแรม

  21:30 – 23:00 หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปชมดินแดนอันเป็น ที่สุด...แห่งการเดินทางทั้งมวลสู่นอร์ทเคป

  • นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ไทย ที่ตั้งอยู่เหนือสุดของโลก เพื่อเป็นการระลึกถึงการเสด็จประพาสนอร์ทเคปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของประเทศไทย

  24.00 .         นำท่านสัมผัสความงดงามของ พระอาทิตย์เที่ยงคืน พระอาทิตย์ดวงโตที่สาดส่องแสงสีนวลทองงดงามจับตาในยามเที่ยงคืน ภาพดวงอาทิตย์จะสะท้อนกับผืนน้ำในมหาสมุทรอาร์คติกดินแดนสุดขอบโลก เป็นภาพที่งดงามเกินคำบรรยายใดๆ เฉลิมฉลองด้วยแชมเปญและรับประกาศนียบัตร เป็นที่ระลึกที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของการเดินทางอันน่าจดจำมีโอกาสได้มาเยือนส่วนเหนือสุดของโลก ดินแดนนอร์ทเคปแห่งนี้ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับจุดชมวิวที่สวยที่สุด (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

  หลังจากอิ่มเอมกับความงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติกันแล้ว นำท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก - เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

  📅 วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565: นอร์ทเคป – ซาฟารีจับปูยักษ์ King Crab Safari – อัลต้า

  08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวีย ณ ห้องอาหารของโรงแรม 09.00 น. นำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ แบบชาวแลปป์ กับซาฟารีจับปูยักษ์ King Crab Safari 

  • นำท่านสู่ Lavvo แคมป์ เพื่อปรุงอาหารมื้อพิเศษสำหรับท่าน กับ King Crab สดรสอร่อย มื้อกลางวัน

  หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินอัลต้า เพื่อเดินทางสู่ออสโล ออกเดินทางจากอัลต้า สู่ออสโล โดยเที่ยวบินที่ DY-321

  เดินทางถึงนครออสโล --- นำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อเช็คอินเปลี่ยนอริยาบถ ตามอัธยาศัยค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

  นำท่านกลับเข้าที่พักโรงแรม GRAND HOTEL OSLO BY SCANDIC หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย – ราตรีสวัสดิ์

  📅 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565: ออสโล – เรือสำราญ DFDS - โคเปนเฮเกน

  08.00 .         รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวีย ห้องอาหารของโรงแรม  

  หลังจากเช็คเอ้าท์ - นำท่านชมกรุงออสโล Oslo ซึ่งเดิมเคยเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของชาวไวกิ้งโบราณ ชมสวนปฎิมากรรมสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์และโด่งดังในระดับโลก Vegeland Sculpture Park  เป็นผลงานของนักปฎิมากรของนอร์เวย์ที่ชื่อ กุสตาฟ วิกกลันด์ จัดแสดงงานประติมากรรมเกี่ยวกับวัฎจักรของชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะ เสาหินโมโนลิธ กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย บางรูปก็น่ารักน่าชังเช่นรูป ANGRY BOY ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมก็ไม่ควรพลาดชมหมู่งานประติกรรมทั้งหมดเหล่านี้ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

   

  จากนั้นนำท่านไปชม สถานที่กระโดดสกีที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ HOLLMENKOLLEN SKIJUMP สนามสกีกระโดดแห่งแรกเริ่มใช้เป็นที่แข่งขันเมื่อปี .. 1892 ในระยะกระโดดไกลสุด 21.5 เมตรจนในภายหลังได้เพิ่มหอคอยและทางลาดที่ชันสูงขึ้นไปในอากาศ ถึง 60 เมตร สนามแห่งนี้เคยใช้เป็นสนามแข่งขันโอลิมปิค ฤดูหนาวในปี 1952 เป็นที่จัดแข่งขันแชมป์โลกปี 1966 และ 1982 และมีการแข่งขันทุกปีในเดือนมีนาคม ขนาดเรียกได้ว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งน้องๆวันชาตินอร์เวย์เลยทีเดียว  ปัจจุบันได้มีการสร้างขึ้นใหม่และใหญ่กว่าเดิม อีกทั้งภายในยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สกี ที่มีเรื่องราวของสกีและการเดินทางในฤดูหนาวตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ให้ได้ชมกันอีกด้วย และบนยอดเขาท่านจะได้ชมความงามจอง OSLO FJORDS (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

   

  15.30 .         นำท่านเช็คอินที่ ท่าเรือ  DFDS ชานกรุงออสโล เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านเดินทางตามรอยไวกิ้ง ด้วยเรือสำราญ “Scandinavian Seaways (DFDS)” ซึ่งท่านจะประทับใจกับความหรูหราสะดวกสบายสไตล์สแกนดิเนเวียน  ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด

  17.00 .         เรือ DFDS ถอนสมอ --- นำท่านล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่าน Oslo Fjord ที่เป็นส่วนหนึ่งของฟยอร์ดนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก อิสระตามอัธยาศัย

  เชิญท่านเก็บภาพความสวยงามบนเรือ ที่มีกรุงออสโลเป็นฉากอันประทับใจในมุมมองที่สวยที่สุด ก่อนเดินทางตามรอยไวกิ้งสู่เดนมาร์ก

  ค่ำ                รับประทานอาหารแบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์หลากหลายบนเรือ DFDS

  เชิญท่านพักผ่อนตาอัธยาศัย ภายในเรือ DFDS

  📅 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565: เรือสำราญ DFDS - โคเปนเฮเกน

  07.30 .         รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวีย ห้องอาหารของเรือสำราญ   

  09.30 .         เรือ DFDS จอดเทียบท่าเรือชานกรุงโคเปนเฮเกน --- รถโค้ชรอรับคณะ

  นำท่านชมความงามของกรุงโคเปนเฮเกน นครหลวงของประเทศเดนมาร์ก  เจ้าของสมญานาม ดินแดนแห่งเทพนิยาย  ซึ่งในปี 2005 มีการฉลองครบรอบ 200 ปี ของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สันที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก  ผ่านชมและถ่ายรูปในบริเวณพระราชวังอามาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชินีและราชวงศ์เดนมาร์ก     พระราชวังคริสเตียนบอร์ก (Christianborg Palace) ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการรัฐสภา

   

  ชมน้ำพุเกฟิออน ต้นตำนานของราชอาณาจักรเดนมาร์ก และรูปปั้นเงือกน้อย “Little Mermaid” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน ตัวละครเอกในนิยาย ของฮันส์

     

  คริสเตียน อันเดอร์สัน (Hans Christian Andersen) นักแต่งนิทานชาวเดนมาร์ก ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ฟังเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นกว่าในนิทาน  พร้อมนำท่านถ่ายรูปในมุมมองที่สวยที่สุด (ขึ้นอยู่กับเวลาของคณะ)

  กลางวัน          รับประทานอาหาร ภัตตราคารอาหารจีน

  นำท่านล่องเรือชมเมืองโคเปนเฮเกน หรือที่เรียกว่า Canal Tour  โดยระหว่างการล่องเรือชมทัศนียภาพที่สวยงามและสถานที่สำคัญต่างๆ ก็จะมีไกด์นำชมผู้เชี่ยวชาญคอยบรรยายข้อมูลเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมของสถานที่ต่างๆ

   

  หลังจากนั้น อิสระให้ท่านเที่ยวชม ช้อปปิ้ง ณ ถนนสตรอยก์ (Stroget) ได้ถูกตั้งเป็นชื่อเล่นของถนนคนเดินแห่งนี้ ซึ่งแปลว่า การเดินเล่น โดยใช้ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา

   

  เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ร้าน Nyhavn กับความงดงามยามเย็นของอ่าวกับแสงสีของท่าเรือย่าน Nyhavn

  หลังอาหารเย็น นำท่านเดินชมเมือง walking tour โดยมีไกด์ท้องถิ่นให้คำแนะนำและบรรยาย ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

  นำท่านกลับเข้าโรงแรมที่พัก Radisson Blu Scandinavia Hotel, Copenhagen หรือที่พักระดับเทียบเท่า – เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย – ราตรีสวัสดิ์   

  📅 วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565: โคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ

  07.30 .         รับประทานอาหารเช้า โรงแรม

  09.00 .         เช็คเอ้าท์จากที่พัก นำท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

  11.00 .         เดินทางถึงท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  14.25 .         นำทุกท่านบินลัดฟ้าเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG951

  📅 วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565: สนามบินสุวรรณภูมิ, ประเทศไทย

  06.00 .         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

   

  หมายเหตุ: รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสําคัญเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด

bottom of page