top of page

เลาะริมโขง มาม่วนอีสาน เบิ่งตะวันขึ้นที่หินสามวาฬ

 

Trip Highlight

 • ชมประติมากรรมของอุทยานเทวาลัยที่ซ่อนความขลัง ศาลาแก้วกู่
 • เช็คอินที่สกายวอล์ค หนองคาย ที่ วัดผาตากเสื้อ
 • ไต่บันไดไม้ริมผา วัดภูทอก ที่เที่ยวลับของบึงกาฬ
 • ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ หินสามวาฬ
 • ถ่ายรูปกับอาคารโคโลเนียลอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ พิพิธภัณฑ์อุดรธานี

 

กำหนดการเดินทาง

 • ธันวาคม

 

จำนวนผู้เดินทาง 

 • เดินทางแบบหมู่คณะ สามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป เดินทางโดย (ขาไป) รถไฟขบวนด่วนพิเศษ หมายเลข 25 First Class + (ขากลับ) สายการบินแอร์ เอเชีย

 

👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

นั่งรถไฟเที่ยวหนองคาย - บึงกาฬ 4 วัน 3 คืน

PriceFrom ฿18,900.00
  • ตั๋วรถไฟขาไป รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 1 ขบวนด่วนพิเศษ หมายเลข 25 เส้นทางกรุงเทพฯ - หนองคาย
  • ตั๋วเครื่องบินขากลับ สายการบินไทย แอร์ เอเชีย (Thai Air Asia) เส้นทางอุดรธานี – ดอนเมือง ชั้นประหยัด *ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนทำการจอง
  • ค่ารถตู้ส่วนตัวปรับอากาศ ท่องเที่ยวในจังหวัดตามรายการ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี
  • กรณีเดินทาง 6 - 8 ท่าน ใช้รถตู้ 1 คัน พร้อม มัคคุเทศก์ และคนขับรถ
  • ค่ารถกระบะหรือรถสองแถวท้องถิ่นตามเส้นทางระบุ ตามข้อกำหนดการขึ้นอุทยานและสถานที่ท่องเที่ยวที่จำกัด
  • โรงแรมที่พัก 2 คืน พักห้องคู่ ห้องละ 2 ท่าน หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  • อาหาร 9 มื้อ ตามรายการข้างต้น
  • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าเข้าอุทยานตามที่ระบุไว้ในรายการ
  • มัคคุเทศก์ อำนวยความสะดวกดูแลท่านตลอดรายการ
  • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
bottom of page